Pages Navigation Menu

Alert!Alert! is een lokale politieke partij die de wensen en verlangens uit de samenleving vertaalt in politiek beleid.Ook interesse?


Alert! is een lokale politieke partij die de wensen en verlangens uit de samenleving vertaalt naar politiek beleid voor Schouwen-Duiveland. In maart 2014 vindt de verkiezing voor de gemeenteraad plaats. Alert! zal aan deze verkiezing meedoen.
Ter versterking en verbreding van het draagvlak roept het bestuur daarom personen op die een actieve bijdrage willen leveren aan de missie van Alert! en die zich willen inzetten voor een nieuwe gemeenteraadsperiode. Wij kunnen niet zonder uw betrokkenheid en inzet. Interesse? Meer weten? Neem dan hier contact op!

Meer Artikelen

landbouwverkeersroute over de N59

Gepubliceerd op 4 mrt 2014

Landbouwverkeersroute over de N59

De gemeente worstelt al heel erg lang met het probleem van zwaar landbouwverkeer door Malta. Nu zijn er vele dure studies uitgevoerd met oplossingen die miljoenen euro’s kosten en die geen van alle aanvaardbaar zijn, doordat de veiligheid van voetgangers, kinderen en fietsers in gevaar komt door de menging met zware landbouwvoertuigen.  Alert! heeft in de commissievergadering  van 10 feb 2014 een pleidooi gehouden om het landbouwverkeer over de N59 toe te laten. Deze oplossing kost bijna niets en is tijdens de herinrichting van Malta, als tijdelijke uitzondering, naar ieders tevredenheid heel goed bevallen. Bij de keuze van de N59 zijn er geen gevaarlijke kruisingen met overstekende kinderen meer, geen menging van langzaam verkeer en landbouwvoertuigen meer. Het is een snelle en goede route voor de zware landbouwvoertuigen.  Want zwaar landbouw verkeer op de N59 geeft geen extra veiligheidsrisico’s dan die er nu al zijn. Op het stuk N59/N57 tussen Zierikzee en Haamstede maakt het landbouw verkeer ook gebruik van de hoofdrijbaan. Maar de fractie van alert werd verweten haar stukken niet te kennen, met name de SGP verweet alert! dat die optie onmogelijk was. Ook de LSD verwees naar rapporten die aangeven dat deze optie niet aan de orde is. Maar vooral de opstelling van de SGP was zeer frustrerend.

En waarom is de N59 geen optie? Er is maar een reden: de gemeente is geen eigenaar. En die eigenaar, zo is te lezen in het raadsvoorstel, citaat “zijn er tegen want ze hebben  er geen belang bij” en daarom is deze variant onbespreekbaar. Voor alert! is dit niet te begrijpen: wat is er toch in Nederland aan de hand? De ene overheidsinstelling dient toch dezelfde burgers als de andere?. De Nederlandse belastingbetaler zal het toch worst zijn wie toevallig de eigenaar is van dat stuk weg, als er maar de goedkoopste en beste oplossing wordt gekozen. Neen, de gemeenschap gaat bijna één miljoen stoppen in een zogenaamde oplossing die niet echt een oplossing is, alleen maar een verschuiving, omdat een andere overheid,” er zogenaamd geen belang bij heeft”. Dat kan toch niet waar zijn. Die ambtenaren bij Rijkswaterstaat moeten tot de orde worden geroepen; we moeten bij de minister aandringen te kiezen voor een oplossing die de gemeenschap als geheel het beste uitkomt. Die andere overheidsinstantie moet wat verder kijken dan kortzichtig in hun eigen straatje. Het belang van Nederland moet voorop staan en niet het belang van een individuele overheidsinstantie. Zo zijn we niet efficiënt en effectief bezig. En daarom heeft alert! er bij de andere raadsleden op aangedrongen om het college opnieuw naar die andere wegbeheerders voor overleg te sturen met deze boodschap, zonodig naar de minister. Aldus is besloten dat alert die motie hierover in zou dienen, en dat is ook zo in het verslag van de vergadering opgenomen.

En wat schetst onze verbazing; binnen 12 uur nadat alert! haar motie aankondigde, had de SGP het initiatief van alert gestolen en snel een eigen motie rondgestuurd. Politiek gezien een zeer verwerpelijke daad. Het is namelijk een ongeschreven wet dat die partij die met een initiatief komt, ook de gelegenheid krijgt het uit te werken. Kennelijk geldt dat niet voor de SGP, en als coalitiepartij kreeg die dan ook meteen veel steun van de andere partijen. Maar alert! vindt het belangrijker dat er een oplossing komt voor de burger, de kinderen en de agrariërs en heeft zich neergelegd bij deze immorele actie van de SGP, waardoor deze motie op 27 feb 2014 unaniem is aangenomen. Dankzij de lokale partij alert! wordt het college nu naar de minister in Den Haag gestuurd .

Lees meer

Havenpark / Kraanplein

Gepubliceerd op 28 feb 2014

Havenpark/Kraanplein

Alert! is tegen de woeste plannen van het college voor de herstructurering van het Havenpark en Kraanplein. Destijds waren we ook tegen het geulenpatroon en fonteintjes  op het Havenplein. Het hele doel van het amendement van 14 nov. j.l. waar alert! mede indiener was, om de burgers te betrekken in het ontwerp. Immers een centrale zin in dat amendement was deze: “Burgerparticipatie leidt tot betrokkenheid en breed gedragen plannen”.

En als we nu kijken naar wat het college daarmee gedaan heeft is de conclusie dat dat helemaal mislukt is. Met een vooringenomen strategie zijn de stemmen van de belanghebbenden in de kiem gesmoord, althans zo zal het college gedacht hebben toen ze de uitgangspunten en de samenstelling en de werkwijze voor de werkgroep formuleerden.  Nu ligt er een voorstel dat niet heeft geleidt tot betrokkenheid en een totaal niet gedragen plan. Naar onze mening heeft het college het amendement niet uitgevoerd zoals opgedragen was.

De belangrijkste belanghebbende en het breedste  platform, de 11000 handtekeningen van Jacques Geschiere, de vereniging van bewoners en ondernemers van H2OK en de 700 leden tellende vereniging Stad en Lande en het platform voor mensen met een fysieke beperking, zijn voor wat alert betreft, genegeerd door het college.

Dit optreden van het college verstaat alert niet onder de betekenis van “luisteren naar de burger”.

Alert!  stemde in de raadsvergadering van 27 feb 2014 tegen het voorstel.

Lees meer

Brouwerseiland: voorheen genaamd de Duurzame Jachthaven van de Toekomst.

Gepubliceerd op 27 feb 2014

Alert! zal in deze bijdrage u  overtuigen dat de Jachthaven van de Toekomst  slecht is voor onze gemeente, de burgers en haar ondernemers. En bovendien slecht voor veel mensen die op toeristische wijze gebruik maken van dat stuk van de Brouwersdam.

 

 

Vroeger werd dit plan voor een recreatiepark in de Middelplaathaven aan de Brouwersdam, de Duurzame Jachthaven van de Toekomst  genoemd. Maar de oorspronkelijke visioenen van een jachthaven met een toekomstbestendige duurzame wasinstallatie, met duurzame drijvende woningen, met veel ligplaatsen, met een reparatiewerf en loodsen en stalling, bleken luchtkastelen. Deze toekomstvisie is nog voor het is gerealiseerd al weer verleden tijd. Het is de waardeloze jachthaven van het verleden geworden. Want al deze uitgangspunten zijn verlaten. Passé. Geen botenwasserette, geen opslag, geen reparatie geen stalling geen drijvende woningen. En de commerciële ligplaatsen komen er naar behoefte, terwijl er al een groot overschot is aan ligplaatsen aan de Grevelingen. Dus: streep door de jachthaven.  En alsof er niets gebeurd is worden de plannen met veel misleidende sfeerbeelden gepresenteerd  alsof het idee nog steeds intact is . Als je nu samenvat wat er over is gebleven dan is dat een gewoon recreatiepark met een aanlegsteiger voor de deur; zeg maar gelijk aan het Goese Meer. Ook daar liggen de huizen aan het water en heeft men een steiger voor de deur. Ongetwijfeld is het er plezierig wonen maar het heeft  niets  meer met een jachthaven, vernieuwing, duurzaam of innovatie te maken. En de projectontwikkelaars hebben dat nu ook onderkent, de benaming duurzame Jachthaven van de toekomst is geworden: Brouwers eiland.  Een klein detail maar geeft wel de move weer van deze projectontwikkelaars. Goodby jachthaven, welkom Brouwerseiland. Welkom ordinair bouwproject van recreatiehuisjes met een privé steigertje voor de deur.

Herinnert u zich de droom van Innovation Island nog?. Lekker gemaakt met geweldige investeringen met een economische impuls die zijn weerga niet kende, innovaties, met kwaliteitsimpulsen, met aantrekking van heel  kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen van elders, kunstenaarsresidenties, galeries,  aleliers, bedrijvigheid, musea, en ook hier sfeerbeelden waar je nu nog warm van wordt. Superlatieven over deze wooneconomie schieten ons  te kort. Maar een wooneconomie bestaat niet en alert! heeft de gemeenteraad destijds gewaarschuwd niet die intentieovereenkomst te tekenen. Dat deden ze toch, en nu zitten we nog steeds vast aan de gebiedsclaim van Prowonec. Vraag maar aan de bewoners van Brouwershaven wat ze daarvan vinden. Je laten misleiden door dollartekens voor je ogen en bedrieglijke plaatjes, is een hele slechte raadgever gebleken. Nu herhaalt de geschiedenis zich.

En waarom is dit plan dan slecht?. Laten we u de visie van alert! delen.

Iedereen die een van de honderd hotelkamers op Brouwerseiland boekt, overnacht niet in een hotelkamer in Renesse, Iedereen die dineert in het restaurant met 450 stoelen op het Brouwerseiland, gaat daarna niet nog een maaltijd nuttigen in Zierikzee, iedereen die in een van de 10 havenwinkeltjes boodschappen doet gaat niet naar Scharendijke, iedereen die daar een friet met kroket koopt gaat niet naar Renesse, elke bezette stoel van de 200 theaterstoelen zal er een leeg laten in de Weverij,  iedereen die zijn boot voor de deur legt, heeft geen ligplaats in Scharendijke, iedereen die een van de 500 recreatiewoningen of 50 strandhuisjes huurt in dit project, houdt geen vakantie op een recreatiepark op ons eiland, iedereen die daar een woning koopt, koopt geen recreatiewoning in onze gemeente. Iedereen die hier een zeilarrangement koopt, is Bruinisse gepasseerd.  Iedereen die nu bij de middelplaathaven zijn vertier zoekt, eigen burgers met kleine kinderen, campinggasten en ander toeristen en zeker niet te vergeten de surfers waarvoor deze locatie een hot-spot is, die zijn hier niet meer welkom. Iedereen die denkt hier werkgelegenheid te vinden zal bedrogen uitkomen; de laagwaardige arbeid van huisjes schoonmaken en het knippen van de heg zal met busjes Polen en Roemenen worden verricht. En onze bestaande werkgelegenheid komt door leegloop en onverkoopbare recreatiewoningen in gevaar, en er is al een geweldig overschot aan recreatiewoningen; dit wordt nu alleen maar erger. Bestaande parken zullen verder verpauperen.  Kortom dit project zal alleen maar ten koste gaan van de burgers en ondernemers en gasten van Schouwen Duiveland. Iedereen die denkt extra toeristenbelasting te kunnen innen komt bedrogen uit, want er komen niet meer toeristen. Bestaande recreatieparken zullen verpauperen, bestaande werkgelegenheid zal wegvallen, bestaande leefbaarheid in de kernen zal nog verder onder druk komen te staan. Het Brouwerseiland zal een eigen economie worden, strak verbonden aan Port Zeelande. We plegen kannibalisme op onze eigen economie; de eigen burgers en eigen ondernemers betalen het gelag. Gelag met een g op het eind, want de Lachende derde zijn de projectontwikkelaars die met gevulde zakken het eiland achterlaten.

Dat zijn nu de drie P’s die in dit project centraal staan , want de P van deze People gebruiken P van onze kostbare planet voor hun eigen P van profit.

Lees meer

Gemeente als ondernemer in tijden van voorspoed, dan ook ondernemer in slechte tijden.

Gepubliceerd op 9 feb 2014

alert!  streeft naar openheid en helderheid ook als het gaat over de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland.  Zo zijn we van mening dat vaste activa gewaardeerd moeten worden tegen de actuele waarde, hetgeen betekend dat  de gemeente haar eventuele verlies moet nemen.

De gemeente Schouwen-Duiveland is, omdat het gaat om de besteding van publiek geld, een inkomensbestedende huishouding. De begroting en de meerjarenplanning van de gemeente moeten een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie van de gemeente. De financiële positie is het vermogen van de gemeente in relatie tot de exploitatie met inachtneming van de risico’s. De jaarrekening dient dus een getrouw en duidelijk inzicht in de financiële positie te geven. Het onjuist weergeven van bijvoorbeeld de waarde van de vaste activa zal een beslissing die door de gemeenteraad wordt genomen, beïnvloeden. Onjuiste suggesties worden dan gewekt. Indien de intentie bestaat om het vastgoed te verkopen of de bestemming wijzigt naar vastgoed met een bedrijfseconomische functie, dan is het in de huidige economische omstandigheden mogelijk dat de marktwaarde van vaste activa daalt onder de boekwaarde en kan er sprake zijn van een duurzame waardevermindering. Veel Nederlandse gemeenten hebben reeds miljoenen euro’s verlies geleden op grond, die ze in het verleden hebben aangekocht. In deze gemeenten nam de gemeenteraad beslissingen om grond aan te kopen op basis van onvolledige informatie en zonder een risico-inschatting. Niets wijst op een spoedig herstel.

De gemeente moet er rekening mee houden dat de oorspronkelijke grondwaarde voor altijd is verdwenen. Om de helderheid, deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenplanning te versterken is alert! voorstander om het bedrag waarover het eigen vermogen in de balans wordt getoond en afhankelijk is van de waardering van de activa en het vreemd vermogen tegen de actuele waarde te waarderen zodat een getrouw beeld van de financiële positie wordt gegeven. Het is alert! bekend dat het wijzigen van afschrijvingsmethodieken en waardering tegen actuele waarde niet toegestaan wordt, tenzij er sprake is van een duurzame lagere waarde of een lagere marktwaarde. De directe opbrengstwaarde kan bepaald worden door middel van onafhankelijke taxatie. Indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde, is sprake van een duurzame waardevermindering. Alle activa dienen te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs. Mocht door taxatie blijken  dat de waarde van de activa lager is dan de boekwaarde volgt wijziging van de afschrijvingsmethode en dient afwaardering wegens duurzame waardevermindering van de vaste activa plaats te vinden. Deze vaste activa hebben economisch nut, er is een markt voor.

De gemeente heeft in het verleden geprofiteerd van de huizenprijshausse, maar nu het economisch slecht gaat, dient de gemeente het verlies te nemen.  alert!  is er zich bewust van dat de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland er dan niet zo rooskleurig meer uitziet. Dit zal consequenties geven, maar de fractie van alert! kan dan verantwoorde beslissingen nemen op basis van vollediger informatie. Het rijk zal de nodige bezuinigingsmaatregelen doorvoeren, waarbij ook de gemeente haar aandeel moet bijdragen. De decentralisatie van taken voor AWBZ/WMO, de Jeugdzorg en de invoering van de participatiewet gaan gepaard met de nodige kortingen. De optisch hoge reserves bij de begroting en meerjarenplanning van de gemeente Schouwen-Duiveland belemmeren een helder inzicht op de werkelijke financiële positie van de gemeente.

J.C. Schoneman

Lees meer

Afwaarderen grond

Gepubliceerd op 9 feb 2014

alert!  streeft naar openheid en helderheid ook als het gaat over de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland.  Zo zijn we van mening dat vaste activa gewaardeerd moeten worden tegen de actuele waarde, hetgeen betekend dat  de gemeente haar eventuele verlies moet nemen. Lees hier waarom…..

Lees meer

Een voorstelrondje van de kandidaten: Tineke Kalwij

Gepubliceerd op 17 jan 2014

Tineke Kalwij

Schouwen-Duiveland is mijn thuis. 35 Jaar geleden kwamen wij hier met drie kleine kinderen voor het werk, de ruimte, de schone lucht en het water. We bleven!

Ik werkte als docente in het  onderwijs, waarvan de laatste 20 jaar in het volwassenenonderwijs. Naast werk en gezin raakte ik steeds meer maatschappelijk en later ook politiek betrokken bij het wel en wee van de mensen hier.

Op verzoek werd ik bestuurslid van een sportclub, van de cliëntenraad van het verzorgingshuis Borrendamme en  het bestuur van Borrendamme. Het laatst zat ik in de seniorenadviesraad van de gemeente.

Politiek was ik actief als lid van de gemeenteraad van Zierikzee in de jaren 90, waaruit weer het bestuurslidmaatschap van het M.F.C. en Brogum voortvloeide.

Voor al deze maatschappelijke functies werd ik gevraagd en ik vond dat een hele eer en kon vooral als raadslid echt iets betekenen voor de mensen, die mij gekozen hadden.

Nu ik dan ook opnieuw gevraagd word door alert!  om mij kandidaat te stellen, kan ik niet anders dan “ja” zeggen. Ik sta achter het programma en ben van alle markten thuis, dus ik zal en wil de belangen van u, de burger van Schouwen-Duiveland behartigen.

De aandacht voor het seniorenbeleid zal een belangrijk speerpunt voor mij zijn, want met alle bezuinigingen, die hen extra hard treffen, is er iemand  nodig om de vinger aan de pols te houden en hun belangen te verdedigen en waar te maken.

 

Lees meer

Een voorstelrondje van de kandidaten: Theo de Gelder

Gepubliceerd op 17 jan 2014

Theo de Gelder

 

Ik  ben Theo de Gelder 58 jaar jong, getrouwd en heb drie prachtige kinderen en inmiddels ook twee kleinkinderen. Ik werk als engineer voor het grootste olie concern ter wereld en woon alweer bijna de helft van mijn  leven  op Schouwen-Duiveland waar ik aan ben verknocht. Door mijn werk heb ik vele landen op deze aardbol mogen bezoeken maar ervaar steeds weer dat ik bevoorrecht ben om op ons mooie eiland te mogen wonen. Om de leefomgevingskwaliteit echter blijvend te behouden heb ik mij bijna 7 jaar als  gemeenteraadslid van een landelijke partij op Schouwen-Duiveland ingezet. Vorige jaar moest ik onverhoopt daarmee stoppen  omdat ik het raadswerk met mijn toenmalige werk niet langer kon combineren. Dat viel overigens gelijk met het tijdstip waarop ik mij – gelet op de perikelen die zich toen op landelijk niveau afspeelden – niet langer senang voelde met deze partij.

Omdat ik mij wil blijven inzetten voor het medebesturen van ons eiland heb ik mij, nu ik weer tijd heb, voor de lokale politiek na de afgelopen zomer aangesloten bij alert!  omdat deze partij het dichtst bij mijn huidige politieke opvattingen ligt.

De komende jaren zal de gemeente het niet gemakkelijk krijgen gelet op de extra taken die het RIJK bij de gemeente gaat neerleggen en de financiële consequenties die dat met zich meebrengt. Bewaking van de bestuurlijke kwaliteit, integriteit en de besluitvorming worden steeds belangrijker en is de reden dat ik mij voor behoud van ons mooie eiland en haar bestuur verdienstelijk wil maken. Deelname in de politieke arena de plaats waar dit kan. Om genoemde redenen heb ik mij verkiesbaar gesteld voor alert!.   

Lees meer

Alert! durft te kiezen

Alert! kan nooit iedereen tevreden stellen, er zijn altijd tegengestelde belangen. Ook Alert! moet keuzes maken, maar Alert! maakt deze keuze niet in termen van links of rechts, rijk of arm, jong of oud, maar stelt ‘de inwoner’ van Schouwen-Duiveland centraal. Wij vinden dat de gemeenteraad de situatie in Schouwen-Duiveland objectief en onafhankelijk moet beoordelen.

Alert! is er voor iedereen

Alert! is niet links, niet rechts, niet voor rijk of voor arm, voor jong of voor oud. Alert! is er voor de bewoners van Schouwen-Duiveland.