Pages Navigation Menu

Bestuur

De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van Alert!. Zo gaat het betuur over zaken als lidmaatschap, de dagelijkse leiding van de vereniging, is ze bevoegd tot rechtshandelingen, het vertegenwoordigen van de vereniging, het jaarlijks beleggen van een algemene ledenvergadering en is ze verantwoordelijk voor het opstellen van het verkiezingsprogramma. Daarnaast is het bestuur tevens verantwoordelijk voor het financiele beheer en het financiële jaarverslag. Taken en verantwoordelijkheden die horen bij een professioneel bestuur.
Het bestuur van Alert! bestaat uit de volgende personen:

Marc le Clercq
Marc le Clercq Voorzitter
Ik ben geboren en getogen in Den Haag en omgeving. Na afronding van mijn studie in Leiden ben ik in Den Haag gaan werken en in Voorburg gaan wonen. In het jaar 2000 ben ik echter verhuisd naar Zierikzee. De belangrijkste reden daarvoor was dat ik de verworvenheden van de grote stad niet meer vond opwegen tegen de drukte, de herrie, de toenemende intolerantie en de verpaupering van de Randstad. Ik prijs mij gelukkig dat ik juist op Schouwen-Duiveland terecht ben gekomen omdat ik hier nog wel een horizon kan zien, de zee kan ruiken en hier niet vreemd wordt opgekeken als je iemand groet.

Hoewel ik mij besef dat ik voor de oorspronkelijke inwoners van ons eiland herkenbaar blijf als iemand “van buiten”, voel ik mij na al die jaren inmiddels prima ingeburgerd op Schouwen-Duiveland. Dat mag onder meer blijken uit het feit dat ik een verantwoordelijkheid voel voor de toekomst van ons eiland. Die verantwoordelijkheid kan op verschillende manieren opgepakt worden, ik heb er echter voor gekozen om daar in het kader van een politieke partij samen met anderen vorm aan te geven. Die partij is alert!

Ik heb indertijd voor alert! gekozen omdat deze partij zich in mijn ogen duidelijk onderscheidde van de andere partijen. Dan heb ik het over kwaliteit, grote dossierkennis, vasthoudendheid en de benaderbaarheid voor de burgers. Vervolgens was het mij opgevallen dat alleen alert! werkelijk opkwam voor het cultureel erfgoed van ons eiland. Ten slotte ben ik van mening dat lokale politiek bedreven moet worden door lokale partijen en niet door partijen die in het gareel moeten lopen van de landelijke politiek.

In dit alles voorzag en voorziet alert!.

Joost Tuk
Joost Tuk Penningmeester
Mijn naam is Joost Tuk en ik ben sinds de oprichting van Alert! lid. Alert! stond voor een transparant en doelmatig bestuur, en dat is nog steeds zo. Voor mij de reden om me bij Alert! aan te sluiten en te blijven. Zeker ook omdat het een lokale politieke partij is.  Als er plannen zijn dan trachten we het voor de inwoners van Schouwen-Duiveland zo mogelijk te verbeteren zodat e.e.a het beste resultaat geeft .

Jos Hoeijmakers
Jos Hoeijmakers Bestuurslid
Tijdens de bezuinigingsronde van 2004-2005 werd duidelijk dat het gemeentebestuur voornamelijk bezuinigde op zaken die de burger raken, en dat op geen enkele wijze serieus onderzocht is of er binnen de gemeente zelf voldoende bespaard wordt. De arrogante en afwijzende houding van de grote gevestigde partijen en de paniekerige reactie van burgemeester en wethouders op mijn onderzoeksresultaten over de omvang van het ambtelijk apparaat, hebben mij doen besluiten om toenadering te zoeken bij de enige partij die mijn kritiek wel serieus nam; en dat is alert!. Vervolgens heb ik namens alert! voor ongeveer 5 jaar een raadszetel bekleed en oppositie gevoerd, totdat privé-omstandigheden het mij noodzakelijk maakte om wat meer tijd voor mijn gezin vrij te maken. Ik ben wel actief betrokken gebleven in de steunfractie en als plaatsvervangend raadslid denk ik mee met onze raadsleden.