Pages Navigation Menu

landbouwverkeersroute over de N59

landbouwverkeersroute over de N59

Landbouwverkeersroute over de N59

De gemeente worstelt al heel erg lang met het probleem van zwaar landbouwverkeer door Malta. Nu zijn er vele dure studies uitgevoerd met oplossingen die miljoenen euro’s kosten en die geen van alle aanvaardbaar zijn, doordat de veiligheid van voetgangers, kinderen en fietsers in gevaar komt door de menging met zware landbouwvoertuigen.  Alert! heeft in de commissievergadering  van 10 feb 2014 een pleidooi gehouden om het landbouwverkeer over de N59 toe te laten. Deze oplossing kost bijna niets en is tijdens de herinrichting van Malta, als tijdelijke uitzondering, naar ieders tevredenheid heel goed bevallen. Bij de keuze van de N59 zijn er geen gevaarlijke kruisingen met overstekende kinderen meer, geen menging van langzaam verkeer en landbouwvoertuigen meer. Het is een snelle en goede route voor de zware landbouwvoertuigen.  Want zwaar landbouw verkeer op de N59 geeft geen extra veiligheidsrisico’s dan die er nu al zijn. Op het stuk N59/N57 tussen Zierikzee en Haamstede maakt het landbouw verkeer ook gebruik van de hoofdrijbaan. Maar de fractie van alert werd verweten haar stukken niet te kennen, met name de SGP verweet alert! dat die optie onmogelijk was. Ook de LSD verwees naar rapporten die aangeven dat deze optie niet aan de orde is. Maar vooral de opstelling van de SGP was zeer frustrerend.

En waarom is de N59 geen optie? Er is maar een reden: de gemeente is geen eigenaar. En die eigenaar, zo is te lezen in het raadsvoorstel, citaat “zijn er tegen want ze hebben  er geen belang bij” en daarom is deze variant onbespreekbaar. Voor alert! is dit niet te begrijpen: wat is er toch in Nederland aan de hand? De ene overheidsinstelling dient toch dezelfde burgers als de andere?. De Nederlandse belastingbetaler zal het toch worst zijn wie toevallig de eigenaar is van dat stuk weg, als er maar de goedkoopste en beste oplossing wordt gekozen. Neen, de gemeenschap gaat bijna één miljoen stoppen in een zogenaamde oplossing die niet echt een oplossing is, alleen maar een verschuiving, omdat een andere overheid,” er zogenaamd geen belang bij heeft”. Dat kan toch niet waar zijn. Die ambtenaren bij Rijkswaterstaat moeten tot de orde worden geroepen; we moeten bij de minister aandringen te kiezen voor een oplossing die de gemeenschap als geheel het beste uitkomt. Die andere overheidsinstantie moet wat verder kijken dan kortzichtig in hun eigen straatje. Het belang van Nederland moet voorop staan en niet het belang van een individuele overheidsinstantie. Zo zijn we niet efficiënt en effectief bezig. En daarom heeft alert! er bij de andere raadsleden op aangedrongen om het college opnieuw naar die andere wegbeheerders voor overleg te sturen met deze boodschap, zonodig naar de minister. Aldus is besloten dat alert die motie hierover in zou dienen, en dat is ook zo in het verslag van de vergadering opgenomen.

En wat schetst onze verbazing; binnen 12 uur nadat alert! haar motie aankondigde, had de SGP het initiatief van alert gestolen en snel een eigen motie rondgestuurd. Politiek gezien een zeer verwerpelijke daad. Het is namelijk een ongeschreven wet dat die partij die met een initiatief komt, ook de gelegenheid krijgt het uit te werken. Kennelijk geldt dat niet voor de SGP, en als coalitiepartij kreeg die dan ook meteen veel steun van de andere partijen. Maar alert! vindt het belangrijker dat er een oplossing komt voor de burger, de kinderen en de agrariërs en heeft zich neergelegd bij deze immorele actie van de SGP, waardoor deze motie op 27 feb 2014 unaniem is aangenomen. Dankzij de lokale partij alert! wordt het college nu naar de minister in Den Haag gestuurd .