Pages Navigation Menu

Havenpark / Kraanplein

Havenpark / Kraanplein

Havenpark/Kraanplein

Alert! is tegen de woeste plannen van het college voor de herstructurering van het Havenpark en Kraanplein. Destijds waren we ook tegen het geulenpatroon en fonteintjes  op het Havenplein. Het hele doel van het amendement van 14 nov. j.l. waar alert! mede indiener was, om de burgers te betrekken in het ontwerp. Immers een centrale zin in dat amendement was deze: “Burgerparticipatie leidt tot betrokkenheid en breed gedragen plannen”.

En als we nu kijken naar wat het college daarmee gedaan heeft is de conclusie dat dat helemaal mislukt is. Met een vooringenomen strategie zijn de stemmen van de belanghebbenden in de kiem gesmoord, althans zo zal het college gedacht hebben toen ze de uitgangspunten en de samenstelling en de werkwijze voor de werkgroep formuleerden.  Nu ligt er een voorstel dat niet heeft geleidt tot betrokkenheid en een totaal niet gedragen plan. Naar onze mening heeft het college het amendement niet uitgevoerd zoals opgedragen was.

De belangrijkste belanghebbende en het breedste  platform, de 11000 handtekeningen van Jacques Geschiere, de vereniging van bewoners en ondernemers van H2OK en de 700 leden tellende vereniging Stad en Lande en het platform voor mensen met een fysieke beperking, zijn voor wat alert betreft, genegeerd door het college.

Dit optreden van het college verstaat alert niet onder de betekenis van “luisteren naar de burger”.

Alert!  stemde in de raadsvergadering van 27 feb 2014 tegen het voorstel.