Pages Navigation Menu

Gemeente als ondernemer in tijden van voorspoed, dan ook ondernemer in slechte tijden.

Gemeente als ondernemer in tijden van voorspoed, dan ook ondernemer in slechte tijden.

alert!  streeft naar openheid en helderheid ook als het gaat over de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland.  Zo zijn we van mening dat vaste activa gewaardeerd moeten worden tegen de actuele waarde, hetgeen betekend dat  de gemeente haar eventuele verlies moet nemen.

De gemeente Schouwen-Duiveland is, omdat het gaat om de besteding van publiek geld, een inkomensbestedende huishouding. De begroting en de meerjarenplanning van de gemeente moeten een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie van de gemeente. De financiële positie is het vermogen van de gemeente in relatie tot de exploitatie met inachtneming van de risico’s. De jaarrekening dient dus een getrouw en duidelijk inzicht in de financiële positie te geven. Het onjuist weergeven van bijvoorbeeld de waarde van de vaste activa zal een beslissing die door de gemeenteraad wordt genomen, beïnvloeden. Onjuiste suggesties worden dan gewekt. Indien de intentie bestaat om het vastgoed te verkopen of de bestemming wijzigt naar vastgoed met een bedrijfseconomische functie, dan is het in de huidige economische omstandigheden mogelijk dat de marktwaarde van vaste activa daalt onder de boekwaarde en kan er sprake zijn van een duurzame waardevermindering. Veel Nederlandse gemeenten hebben reeds miljoenen euro’s verlies geleden op grond, die ze in het verleden hebben aangekocht. In deze gemeenten nam de gemeenteraad beslissingen om grond aan te kopen op basis van onvolledige informatie en zonder een risico-inschatting. Niets wijst op een spoedig herstel.

De gemeente moet er rekening mee houden dat de oorspronkelijke grondwaarde voor altijd is verdwenen. Om de helderheid, deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenplanning te versterken is alert! voorstander om het bedrag waarover het eigen vermogen in de balans wordt getoond en afhankelijk is van de waardering van de activa en het vreemd vermogen tegen de actuele waarde te waarderen zodat een getrouw beeld van de financiële positie wordt gegeven. Het is alert! bekend dat het wijzigen van afschrijvingsmethodieken en waardering tegen actuele waarde niet toegestaan wordt, tenzij er sprake is van een duurzame lagere waarde of een lagere marktwaarde. De directe opbrengstwaarde kan bepaald worden door middel van onafhankelijke taxatie. Indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde, is sprake van een duurzame waardevermindering. Alle activa dienen te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs. Mocht door taxatie blijken  dat de waarde van de activa lager is dan de boekwaarde volgt wijziging van de afschrijvingsmethode en dient afwaardering wegens duurzame waardevermindering van de vaste activa plaats te vinden. Deze vaste activa hebben economisch nut, er is een markt voor.

De gemeente heeft in het verleden geprofiteerd van de huizenprijshausse, maar nu het economisch slecht gaat, dient de gemeente het verlies te nemen.  alert!  is er zich bewust van dat de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland er dan niet zo rooskleurig meer uitziet. Dit zal consequenties geven, maar de fractie van alert! kan dan verantwoorde beslissingen nemen op basis van vollediger informatie. Het rijk zal de nodige bezuinigingsmaatregelen doorvoeren, waarbij ook de gemeente haar aandeel moet bijdragen. De decentralisatie van taken voor AWBZ/WMO, de Jeugdzorg en de invoering van de participatiewet gaan gepaard met de nodige kortingen. De optisch hoge reserves bij de begroting en meerjarenplanning van de gemeente Schouwen-Duiveland belemmeren een helder inzicht op de werkelijke financiële positie van de gemeente.

J.C. Schoneman