Pages Navigation Menu

De Raad en de vluchtelingenkwestie

De Raad en de vluchtelingenkwestie

Het zal niemand ontgaan dat Europa momenteel te maken heeft met een enorme instroom van mensen uit probleemgebieden in de wereld. Deze situatie raakt ons allen,
niet alleen persoonlijk, maar ook op bestuurlijk vlak. Ook het bestuur van de Gemeente Schouwen-Duiveland heeft er inmiddels mee te maken. Verantwoordelijk wethouder Bos voert namens de gemeente namelijk overleg met de Provincie en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). De situatie is urgent en er moeten op korte termijn beslissingen genomen worden. Daar is alle begrip voor, maar in alle haast mag er niet aan voorbij gegaan worden dat het uiteindelijk de Gemeenteraad zal moeten zijn die beslissingen neemt en niemand anders. Juist in tijden dat het erom spant, moet de Raad serieus genomen worden en ook vooral zichzelf serieus nemen. De Raad vormt immers de spreekbuis van alle burgers en het zijn juist deze burgers die het draagvlak moeten vormen voor welke beslissing dan ook met betrekking tot de vluchtelingenkwestie.

Om het simpel te stellen, is in ons politieke bestel de rolverdeling tussen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders als volgt: de Raad beslist en controleert, het College bestuurt en voert uit. Daar is indertijd uit volle overtuiging voor gekozen en dat is dan ook sinds jaar en dag de praktijk. Deze rolverdeling werd in 2001 nog eens nadrukkelijk bevestigd door de invoering van het duale stelsel dat beoogde om de politiek opener, transparanter en aantrekkelijker te maken. Het is niet voor niets dat juist in die periode alert! is opgericht. Alert! staat immers voor een sterke onafhankelijke Raad die zijn bevoegdheden als controlerend lichaam ten volle kan benutten.

De gemeenten in Nederland dreigen de sluitpost de worden van politieke besluiteloosheid in de vluchtelingenkwestie. Op Europees niveau komt men er namelijk niet uit en wordt er naar mijn mening een brevet van politiek onvermogen afgegeven. Daarop wordt de kwestie feitelijk doorgeschoven naar de afzonderlijke lidstaten. Vervolgens blinkt op nationaal niveau de politiek ook niet uit in besluitvaardigheid waardoor de feitelijke en praktische oplossing van het probleem op het bordje van de Provincie en uiteindelijk de gemeenten komt te liggen. Op lokaal niveau worden wij nu met enorme problemen geconfronteerd die eigenlijk in eerste instantie op een hoger niveau opgelost hadden moeten worden. Dit doorschuiven van de problematiek gaat wel erg gemakkelijk en wordt dan ook nog voorzien van een zeer gratuit advies van de staatssecretaris: namelijk dat de burgemeesters “stoer” moeten zijn. Waarvan akte.

Onze burgemeester mag natuurlijk stoer zijn en misschien is hij dat al van zichzelf, maar ik wil vooral de Raad oproepen om stoer te zijn. Met de immense problematiek waarmee we nu geconfronteerd worden, heeft de Raad de kans, beter gezegd de plicht, om zijn verantwoordelijkheden optimaal waar te maken. Zoals eerder al aangegeven, de Raad dient te beslissen. Voorkomen moet dan ook worden dat de Raad straks pro forma nog even zijn goedkeuring mag geven aan een besluit dat elders allang genomen is. De leden van de Raad zijn gekozen om een stem te geven aan alle burgers van Schouwen-Duiveland, ook in deze bijzonder moeilijke vluchtelingenkwestie. Het is aan de leden van de Raad om het mandaat van de kiezer niet te beschamen.

Marc le Clercq
Voorzitter alert!