Pages Navigation Menu

alert doet niet mee met verkiezingen 2018

Gepubliceerd op 25 jan 2018

Persbericht geen deelname alert! verkiezingen definitief

Lees meer

Algemene beschouwingen 2017 alert!

Gepubliceerd op 3 nov 2017

 

 
via deze link komt u bij de algemene beschouwingen van alert of klik hier .

jos hoeijmakers

fractievoorzitter

Lees meer

De Raad en de vluchtelingenkwestie

Gepubliceerd op 25 sep 2015

Het zal niemand ontgaan dat Europa momenteel te maken heeft met een enorme instroom van mensen uit probleemgebieden in de wereld. Deze situatie raakt ons allen,
niet alleen persoonlijk, maar ook op bestuurlijk vlak. Ook het bestuur van de Gemeente Schouwen-Duiveland heeft er inmiddels mee te maken. Verantwoordelijk wethouder Bos voert namens de gemeente namelijk overleg met de Provincie en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). De situatie is urgent en er moeten op korte termijn beslissingen genomen worden. Daar is alle begrip voor, maar in alle haast mag er niet aan voorbij gegaan worden dat het uiteindelijk de Gemeenteraad zal moeten zijn die beslissingen neemt en niemand anders. Juist in tijden dat het erom spant, moet de Raad serieus genomen worden en ook vooral zichzelf serieus nemen. De Raad vormt immers de spreekbuis van alle burgers en het zijn juist deze burgers die het draagvlak moeten vormen voor welke beslissing dan ook met betrekking tot de vluchtelingenkwestie.

Om het simpel te stellen, is in ons politieke bestel de rolverdeling tussen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders als volgt: de Raad beslist en controleert, het College bestuurt en voert uit. Daar is indertijd uit volle overtuiging voor gekozen en dat is dan ook sinds jaar en dag de praktijk. Deze rolverdeling werd in 2001 nog eens nadrukkelijk bevestigd door de invoering van het duale stelsel dat beoogde om de politiek opener, transparanter en aantrekkelijker te maken. Het is niet voor niets dat juist in die periode alert! is opgericht. Alert! staat immers voor een sterke onafhankelijke Raad die zijn bevoegdheden als controlerend lichaam ten volle kan benutten.

De gemeenten in Nederland dreigen de sluitpost de worden van politieke besluiteloosheid in de vluchtelingenkwestie. Op Europees niveau komt men er namelijk niet uit en wordt er naar mijn mening een brevet van politiek onvermogen afgegeven. Daarop wordt de kwestie feitelijk doorgeschoven naar de afzonderlijke lidstaten. Vervolgens blinkt op nationaal niveau de politiek ook niet uit in besluitvaardigheid waardoor de feitelijke en praktische oplossing van het probleem op het bordje van de Provincie en uiteindelijk de gemeenten komt te liggen. Op lokaal niveau worden wij nu met enorme problemen geconfronteerd die eigenlijk in eerste instantie op een hoger niveau opgelost hadden moeten worden. Dit doorschuiven van de problematiek gaat wel erg gemakkelijk en wordt dan ook nog voorzien van een zeer gratuit advies van de staatssecretaris: namelijk dat de burgemeesters “stoer” moeten zijn. Waarvan akte.

Onze burgemeester mag natuurlijk stoer zijn en misschien is hij dat al van zichzelf, maar ik wil vooral de Raad oproepen om stoer te zijn. Met de immense problematiek waarmee we nu geconfronteerd worden, heeft de Raad de kans, beter gezegd de plicht, om zijn verantwoordelijkheden optimaal waar te maken. Zoals eerder al aangegeven, de Raad dient te beslissen. Voorkomen moet dan ook worden dat de Raad straks pro forma nog even zijn goedkeuring mag geven aan een besluit dat elders allang genomen is. De leden van de Raad zijn gekozen om een stem te geven aan alle burgers van Schouwen-Duiveland, ook in deze bijzonder moeilijke vluchtelingenkwestie. Het is aan de leden van de Raad om het mandaat van de kiezer niet te beschamen.

Marc le Clercq
Voorzitter alert!

Lees meer

fractievoorzitter Tineke Kalwij treedt terug

Gepubliceerd op 30 apr 2015

Langs deze weg wil ik onze kiezers en al onze belangstellende lezers meedelen, dat ik mijn raadslidmaatschap beëindig. Een onvoorziene complicatie, die mijn gezondheid betreft, noodzaakt me dit besluit nu te nemen. Mijn opvolger kan op mijn steun rekenen, daar ik in de steunfractie zal blijven participeren. De idealen en uitgangspunten van Alert zijn immers mijn uitgangspunten en idealen.

Tineke Kalwij

Lees meer

Alert! is tegen plaatsing van windmolens voor de kust van Schouwen.

Gepubliceerd op 22 apr 2014

Dit opiniestuk is tot stand gekomen omdat de fractie van mening is dat er een einde moet komen aan de onduidelijkheid over de status en daarmee samenhangende ontwikkeling van banen- en omzetverlies door de plaatsing van windmolens.

 

Algemeen

Windenergie wordt meestal aanbevolen als het belangrijkste middel ter ‘verduurzaming van ons energiegebruik’.

Het is zorgelijk dat overheidsinstanties en vele daarmee gelieerde personen en organisaties nu al decennia lang een te rooskleurige voorstelling geven van het nut van windenergie. De nadelen van windenergie en de risico’s voor onze nationale elektriciteitsvoorziening worden te veel verzwegen.

Windmolens hebben maar één bron van energie waarop ze kunnen draaien. Dat is de bewegingsenergie van de wind, dus bewegende lucht.

Daarom zijn zonder uitzondering alle eigenschappen, dus ook alle nadelen, van een windmolen afhankelijk van het gedrag van de bewegende lucht. Daaraan is op geen enkele manier te ontkomen, ook niet door toepassing van de meest ingenieuze technieken of door verdere innovatie, zoals de promotors van windenergie graag beweren.

De productiefactor van windmolens kan nooit hoog zijn. Er treden immers vele perioden van relatieve windstilte op. Wind laat zich niet op bestelling leveren.

De kostprijs van een windmolen is gerelateerd aan het maximale vermogen (100%). De molen produceert echter elektriciteit met een productiefactor van 25 tot 30%. Eigenlijk is dus minstens 70% van het geïnvesteerde geld weggegooid.

Windmolens kunnen alleen worden gebouwd en geëxploiteerd dankzij subsidies. Promotors van windenergie blijven  met verve beweren dat zij het nu al, en zeker in de nabije toekomst, ook zonder subsidies zouden kunnen redden. Deze uitspraken slaan steevast op een ongewisse toekomst en gaan voorts zonder uitzondering uit van kosten opstellingen waarin belangrijke posten buiten beschouwing blijven.

Tevens valt het te verwachten dat de exploitatie moeilijkheden zullen krijgen bij het onderhoud en de reparatie van met name de molens op zee.

De hier gegeven, nog verre van complete informatie moet voldoende zijn om te doen begrijpen hoe onvolledig de berichtgeving over het nut van windmolens is geweest. Doelbewust maakt de overheid zelf zich daaraan schuldig, evenals al die door de overheid ondersteunde instanties en bedrijven die bij de windhandel zijn betrokken. Duidelijk ten bate van politiek of zakelijk gewin, of een combinatie van deze. Vooral de gevaren voor een betrouwbaar en stabiele elektriciteitsvoorziening hebben nauwelijks aandacht gekregen.

Volgens Dr C.P.Polderman, docent Overheidsfinanciën HZ in Vlissingen, wordt de keuze voor windenergie ingegeven door angst. Angst dat de ozonlaag wordt aangetast als gevolg van de CO2-uitstoot door conventionele energiecentrales en angst voor de onveiligheid van kernsplitsing en het daaraan verbonden afvalprobleem. Windenergie heeft wat dat betreft wel een positief punt. Opwekking van windenergie veroorzaakt geen CO2-uitstoot en is ‘groen’.

Maar er zijn vele minpunten.

Allereerst de landschap- en natuurschade, ten tweede horizonvervuiling. Deze immateriële schadeposten zijn niet in geld uit te drukken.

Wel is uitgezocht dat het plaatsen van windmolens voor de kust van Schouwen omzet en banen gaat kosten in de toeristische sector.

Het bewijs is een recent verschenen studie van het ministerie van Economische Zaken waaruit blijkt dat de bouw van een windpark voor de kust van Schouwen 350 banen gaat kosten en een  omzetverlies in de toeristische sector van 21 miljoen euro zal veroorzaken..

En last but not least: Windenergie is gigantisch duur.

Professor Lukkes heeft in een pas verschenen rapport over nut en noodzaak van windenergie uitgerekend dat het voldoen aan de kabinetsdoelstelling dat 16% van de energiebehoefte uit duurzame energiebronnen in de komende tien jaar in totaal 60 miljard euro zal gaan kosten.

Zeer veel geld en de opbrengsten zijn gering. Burgers en bedrijven op Schouwen-Duiveland moeten mede het gelag betalen.

Ter afsluiting

Dit opiniestuk is bedoeld om het college bij haar verzet tegen plaatsing van de molens ruggesteun te verlenen en om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van zinloze investeringen en er een einde moet komen aan de onzekerheid over banen-/omzetverlies bij de burgers en de ondernemers van Schouwen-Duiveland.

 

J.C. Schoneman

 

Lees meer

formatiebespreking 2014

Gepubliceerd op 26 mrt 2014

Lees hier de reactie van alert! op de vragen van de formateur in de eerste ronde

Lees meer