Pages Navigation Menu

Gemeente als ondernemer in tijden van voorspoed, dan ook ondernemer in slechte tijden.

Gepubliceerd op 9 feb 2014

alert!  streeft naar openheid en helderheid ook als het gaat over de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland.  Zo zijn we van mening dat vaste activa gewaardeerd moeten worden tegen de actuele waarde, hetgeen betekend dat  de gemeente haar eventuele verlies moet nemen.

De gemeente Schouwen-Duiveland is, omdat het gaat om de besteding van publiek geld, een inkomensbestedende huishouding. De begroting en de meerjarenplanning van de gemeente moeten een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over de financiële positie van de gemeente. De financiële positie is het vermogen van de gemeente in relatie tot de exploitatie met inachtneming van de risico’s. De jaarrekening dient dus een getrouw en duidelijk inzicht in de financiële positie te geven. Het onjuist weergeven van bijvoorbeeld de waarde van de vaste activa zal een beslissing die door de gemeenteraad wordt genomen, beïnvloeden. Onjuiste suggesties worden dan gewekt. Indien de intentie bestaat om het vastgoed te verkopen of de bestemming wijzigt naar vastgoed met een bedrijfseconomische functie, dan is het in de huidige economische omstandigheden mogelijk dat de marktwaarde van vaste activa daalt onder de boekwaarde en kan er sprake zijn van een duurzame waardevermindering. Veel Nederlandse gemeenten hebben reeds miljoenen euro’s verlies geleden op grond, die ze in het verleden hebben aangekocht. In deze gemeenten nam de gemeenteraad beslissingen om grond aan te kopen op basis van onvolledige informatie en zonder een risico-inschatting. Niets wijst op een spoedig herstel.

De gemeente moet er rekening mee houden dat de oorspronkelijke grondwaarde voor altijd is verdwenen. Om de helderheid, deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenplanning te versterken is alert! voorstander om het bedrag waarover het eigen vermogen in de balans wordt getoond en afhankelijk is van de waardering van de activa en het vreemd vermogen tegen de actuele waarde te waarderen zodat een getrouw beeld van de financiële positie wordt gegeven. Het is alert! bekend dat het wijzigen van afschrijvingsmethodieken en waardering tegen actuele waarde niet toegestaan wordt, tenzij er sprake is van een duurzame lagere waarde of een lagere marktwaarde. De directe opbrengstwaarde kan bepaald worden door middel van onafhankelijke taxatie. Indien de directe opbrengstwaarde lager is dan de boekwaarde, is sprake van een duurzame waardevermindering. Alle activa dienen te worden gewaardeerd op basis van de verkrijgingprijs. Mocht door taxatie blijken  dat de waarde van de activa lager is dan de boekwaarde volgt wijziging van de afschrijvingsmethode en dient afwaardering wegens duurzame waardevermindering van de vaste activa plaats te vinden. Deze vaste activa hebben economisch nut, er is een markt voor.

De gemeente heeft in het verleden geprofiteerd van de huizenprijshausse, maar nu het economisch slecht gaat, dient de gemeente het verlies te nemen.  alert!  is er zich bewust van dat de financiële positie van de gemeente Schouwen-Duiveland er dan niet zo rooskleurig meer uitziet. Dit zal consequenties geven, maar de fractie van alert! kan dan verantwoorde beslissingen nemen op basis van vollediger informatie. Het rijk zal de nodige bezuinigingsmaatregelen doorvoeren, waarbij ook de gemeente haar aandeel moet bijdragen. De decentralisatie van taken voor AWBZ/WMO, de Jeugdzorg en de invoering van de participatiewet gaan gepaard met de nodige kortingen. De optisch hoge reserves bij de begroting en meerjarenplanning van de gemeente Schouwen-Duiveland belemmeren een helder inzicht op de werkelijke financiële positie van de gemeente.

J.C. Schoneman

Lees meer

Afspraak is Afspraak

Gepubliceerd op 29 sep 2013

Een uitdrukking die zoveel mensen gebruiken… maar ook net zo hard weer breken. Hoe vaak ben je zelf niet terug gekomen op een afspraak die je gemaakt had, maar – voor jouw legitieme redenen –  toch weer verbrak? Aardig vaak schat ik zo in.

Afspraak was ook afspraak in 2008 toen de gemeenteraad van Schouwen Duiveland het verkeersplan heeft vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van dit verkeersplan was de lengtebeperking van 8 meter voor vrachtverkeer in de binnenstad van Zierikzee. Weliswaar werd het pas in 2010 ingevoerd en werden er tot 1 juli 2013 nog volop ontheffingen verleend. Er werd wel her en der toezicht gehouden op de lengtebeperking en het hebben van ontheffing. Ook iets wat trouwens is vastgelegd in het Handhavingsprogramma en Handhavingsprioriteiten Gemeente Schouwen Duiveland 2013. Afspraak is afspraak, toch?

Lees meer

Wat is er met het Welzijnshuis gebeurd?

Gepubliceerd op 13 sep 2013

Het welzijnshuis is failliet. Dat is een hard feit. Voor de cliënten, voor de vrijwilligers, en voor alle medewerkers; een aanslag op het maatschappelijk kapitaal van Schouwen-Duiveland.

Er zijn ook politieke feiten. Het college was bevoegd om te handelen naar bevinding. Dat heeft het college gedaan, en een onomkeerbaar proces is op gang gekomen. Naderhand is de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over ontwikkelingen. Een politiek feit is ook dat het college er niet voor gekozen heeft om aan de voorkant met de gemeenteraad te overleggen. Dat is ook een beslissing die het college mag nemen overigens.

Lees meer

Renesse: Uitgaanscentrum of niet?

Gepubliceerd op 10 aug 2013

Het is zomer en dus is Renesse weer in het nieuws. Baldadige en luidruchtige jeugd domineert ’s nachts het centrum. Dat is geen nieuws, het is nooit anders geweest. Duizenden jongeren gaan een avond uit in Renesse. Het is niet realistisch om te denken dat dit in stilte kan. Vele inspanningen zijn al verricht om dit gegeven te managen. Sus teams, nachtbussen, geen alcohol op straat, en ga zo maar door. En Renesse kent uiteraard ook verblijfsgasten die ’s nachts willen slapen in plaats van uitgaan. Het is dan niet leuk als je nachtrust verstoord wordt terwijl je gewoon lekker rustig op vakantie wilt zijn en overdag genieten. Dus ja, wat is wijsheid?

Lees meer

Zierikzee is het aantrekkelijk winkelgebied van ons eiland

Gepubliceerd op 20 apr 2013

Zo hebben we dat afgesproken in onze Strategische Visie. En dat is mooi. Het kan maar op papier staan nietwaar? Ik, als raadslid, heb een duidelijke visie over de economische toekomst van onze binnenstad en die wil ik met u delen. Wat is dan een aantrekkelijk winkelgebied, en wat is er nodig om daar (snel) te komen? Dat is de vraag die ik in dit opiniestuk beantwoord. Het is volgens mij simpel. Een aantrekkelijk winkelgebied is een winkelgebied waar geld verdiend wordt. Toekomstvisioenen en idyllische vergezichten vertroebelen het zicht op dit simpele gegeven. Er moet geld verdiend worden. Als er geld verdiend wordt, dan wordt er ook geïnvesteerd.

Lees meer

De les van Eastman Kodak

Gepubliceerd op 4 feb 2013

Het gemeentelijke ontwikkelingsbedrijf van Schouwen-Duiveland dient zich naar de mening van de fractievoorzitter opnieuw uit te vinden. Een nieuw verdienmodel, een nieuwe strategie, een nieuwe missie. Hij Schrijft dit daar hij vindt dat het gevoel van urgentie bij de gemeente lijkt te ontbreken, en dat baart hem zorgen.

“Faillissement dreigt voor Kodak, sinds 1881 een van de pioniers van de fotografie. Oorzaak voor de financiële problemen is de moeizame overgang van analoge naar digitale fotografie. Een product dat ironisch genoeg is uitgevonden door Kodak. Hoe dit kon gebeuren? Kodak is er nooit in geslaagd zich aan te passen aan de overgang naar digitale fotografie en lijdt daardoor al lange tijd verlies.”

Lees meer