Pages Navigation Menu

Algemene beschouwingen 2017 alert!

Gepubliceerd op 3 nov 2017

 

 
via deze link komt u bij de algemene beschouwingen van alert of klik hier .

jos hoeijmakers

fractievoorzitter

Lees meer

Schouwen-Duiveland heeft al jaren het grootste ambtelijke apparaat van Nederland

Gepubliceerd op 30 apr 2014

In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten heeft Schouwen Duiveland het
grootste ambtelijke apparaat van heel Nederland; er is geen gemeente met meer
ambtenaren per 1000 inwoners dan Schouwen Duiveland. Dit feit is te halen uit
de cijfers die het Ministerie van Binnenlandse Zaken elk jaar rapporteert.

Klik hier voor het hele artikel

Lees meer

Alert! bedankt haar kiezers

Gepubliceerd op 21 mrt 2014

Alert! bedankt  al haar kiezers, die ondanks de moeilijke periode ontstaan door de afsplitsing  en het immorele optreden van Jos Beije, toch hun vertrouwen in de partij hebben laten blijken. Door uw steun kunnen we rechtstreeks uw stem in de gemeenteraad laten horen.

Lees meer

114 ambtenaren wonen niet in Schouwen-Duiveland

Gepubliceerd op 12 mrt 2014

 

Het belang van wonen en werken op Schouwen-Duiveland

 

Het is bekend dat er 114 van de 365 ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland niet zijn ingeschreven in onze gemeente.

In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten zijn geen voorschriften opgenomen inzake een verplichte hoofdverblijfplaats van ambtenaren.

Maar wat betekent het voor een gemeente als de onze wanneer bijna een derde van het aantal ambtenaren buiten ons ‘eiland’ haar hoofdverblijfplaats heeft?

Aan het beroep van ambtenaar worden bijzondere eisen gesteld over dienstbaarheid en inzetbaarheid.

Gemeentemedewerker(st)ers zijn ingeschakeld in de dossierbehandeling of de ondersteuning ervan. Bij calamiteiten kan er een crisiscentrum op Schouwen-Duiveland worden ingericht die permanent ten dienste van de burgers waakzaam moet zijn.

De veiligheid van de burger ligt het crisiscentrum nauw aan het hart, maar waar blijft de hogere doeltreffendheid en de actie bij afwezigheid van de medewerk(st)ers als deze na bijvoorbeeld een natuurramp of milieuramp Schouwen-Duiveland niet kunnen bereiken?

Kwaliteitsvolle dienstverlening blijft dan achterwege.

Helaas zijn er ook voorbeelden uit het bedrijfsleven over de teloorgang van de werkgelegenheid, als gevolg van een te geringe betrokkenheid van de beleidsbepalers met Schouwen-Duiveland. Dit betekent des te meer aandacht voor dit probleem.

 

De hoofdverblijfplaats van ambtenaren elders heeft nog meer gevolgen voor de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland:

  • Als vaste inwoners kunnen zij bijdragen aan de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland  zoals: cultuuraanbod, winkelbestand, werkgelegenheid, scholen (ook in de kleine kernen), verenigingsleven, vrijwilligerswerk, etc.
  • Ambtenaren weten minder waarover het gaat wanneer ze niet midden in de samenleving  wonen en werken. Zij missen de betrokkenheid en affiniteit met hun directe woon- en werkomgeving
  • Leegstand woonhuizen
  • Eventuele vergoedingen van de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling (pendelaars) en andere vergoedingen
  • Milieuoverlast als gevolg van woon-werkverkeer
  • Lokale belastingen
  • Het voorkomen van de krimp op Schouwen-Duiveland
  • Enz., enz.
  • Het sociale weefsel van buurten wordt erg verzwakt

 

De overheid dient zijn verantwoordelijkheid  te nemen inzake dit probleem. Bovendien moeten alle betrokkenen een aantal stappen zetten.

Graag zag alert! dat vanuit verschillende beleidsniveaus initiatieven worden ontwikkeld om voor domicilie Schouwen-Duiveland te kiezen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren worden – na raadpleging – gelijkgetrokken met die in de private sector waar als voorwaarde gesteld kan worden dat men zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de vestigingsplaats van de desbetreffende werkgever.

De gemeenteraad kan bij verordening de regels vast stellen om al het nodige te doen en alles in het werk stellen om op grond van de vele negatieve gevolgen de hoofdverblijfplaats buiten de gemeente Schouwen-Duiveland te beperken.

 

J.C.Schoneman

 

Lees meer

Bezuinigingen

Gepubliceerd op 6 mrt 2014

BEZUINIGEN

 

Door de crisis en overheveling van taken zullen de gemeente financiën in versneld tempo verslechteren.

Bezuinigingen zullen noodzakelijk zijn.

alert!   is bereid, als het om de burgers van Schouwen-Duiveland gaat, te allen tijde constructief overleg over bezuinigingen aan te gaan met alle politieke partijen.

Juist in deze tijd waarin de gemeente sterk moet bezuinigen op de collectieve uitgaven helpt bijvoorbeeld het terugdringen van administratieve lasten enorm.

Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt om aan vaak onnodige administratieve verplichtingen te voldoen.

Ouderen zijn geïrriteerd als ze voor het aanvragen van hulp van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Mensen die al die bureaucratische papieren gewoon niet begrijpen haken moedeloos af en krijgen dus niet waar ze wel recht op hebben. Dat zijn veelal burgers die een steun in de rug van de gemeente juist zo goed kunnen gebruiken.

Er worden veel voorstellen van nieuwe regelgeving gedaan en uitbreiding van toezicht voorgesteld, waardoor nog meer tijd verloren gaat met het invullen van formulieren, het opsturen van informatie en het beantwoorden van vragen.

Het mes van het terugdringen van administratieve verplichtingen snijdt aan vele kanten.

Allereerst zijn veel mensen niet langer bezig met overbodige bureaucratie en dus kunnen ze zich concentreren op hun werk.

Ten tweede halen we hierdoor het zand uit de economische motor.

Ten derde levert het een forse bezuiniging op de taken van het ambtenarenapparaat op.

alert!  is voorstander van een plan van aanpak opstellen om de regeldruk te verminderen met daarin een concrete  reductiestelling en één wethouder verantwoordelijk maken voor de coördinatie.

Een ander voorbeeld van een eventuele lastenverlichting.

De bezuinigingen worden vooralsnog afgewenteld op de dienstverlening aan de burger en de voorzieningen voor de inwoners van Schouwen-Duiveland.

Schrijnend wordt het als het Ministerie van Binnenlandse Zaken aantoont dat de gemeente Schouwen-Duiveland al vele jaren lang in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten met dezelfde grootte en dezelfde sociale structuur voor de dezelfde dienstverlening aan de burger  de meeste ambtenaren in dienst heeft (Schouwen Duiveland heeft 10 fulltime ambtenaren per 1000 inwoners tegen het gemiddelde van andere gemeenten van 6.9 per 1000 inwoners).

Reeds in 2004 erkende het college dat het zo’n 70 formatieplaatsen meer heeft dan qua grootte vergelijkbare gemeenten.

De besparing bij het schrappen van 70 formatieplaatsen zou in 2004 al zijn:                                                      70 x € 36.863,- =  €  2.580.410,– !

Het is volgens alert! onverkoopbaar dat de bezuinigingen op de burger afgewenteld worden en dat vooralsnog de kosten van het eigen ambtenarenapparaat niet worden doorgelicht.

alert!  diende hiertoe  op 11 november 2004 een motie in met als onderwerp ‘Bezuiniging personeelslasten’  en verzocht het college o.a. een eerste bezuiniging te realiseren op de personeelslasten van € 1.000.000,- (ongeveer 4% van de personeelskosten), uiterlijk 1 januari 2006.

Zoals het Ministerie BZK nu aantoont  is er van een structurele bezuiniging op personeelslasten tot op heden (2013) nog geen sprake.

De coalitie van vandaag (2014) liet zich toen (in 2004) bij hun algemene beschouwingen als volgt uit:

Leefbaar Schouwen-Duiveland “De fractie is van mening dat pas op de plaats gemaakt moet worden met uitbreiding van personeel. Het moet zonder pijn mogelijk zijn om op personeelskosten      € 1.250.000 te bezuinigen, wanneer we daar waar mogelijk direct mee beginnen”.

VVD  “Een taakopdracht die op termijn minstens € 1.750.000 op zal moeten leveren en uiteindelijk tot eventuele personeelsreductie zou moeten kunnen leiden, en voorts dat we in een te ruim personeelsjasje zitten”.

SGP  “De organisatieslag dient versneld uitgevoerd te worden”.

 

Terwijl het CDA sprak van “Er moet dan op onderdelen een herschikking van werk plaats vinden, hetgeen er niet zelden toe leidt, dat met 10% minder personeel het werk ook gedaan kan worden”.

 

Bezuinigingen die, zoals wij allen hebben aangegeven noodzakelijk zijn, dienen geconcretiseerd te worden, ook de ambtelijke organisatie van de gemeente Enschede (weliswaar geen vergelijkbare gemeente, maar toch) kan functioneren met ongeveer 900 ambtenaren minder. Tussen de 260 en 300 functies op het gemeentehuis verdwijnen er dit jaar. Tot 2017 zouden er nog eens 600 arbeidsplaatsen geschrapt kunnen worden.

De Twentse stad moet ook fors bezuinigen.

 

J.C.Schoneman

 

 

Lees meer

landbouwverkeersroute over de N59

Gepubliceerd op 4 mrt 2014

Landbouwverkeersroute over de N59

De gemeente worstelt al heel erg lang met het probleem van zwaar landbouwverkeer door Malta. Nu zijn er vele dure studies uitgevoerd met oplossingen die miljoenen euro’s kosten en die geen van alle aanvaardbaar zijn, doordat de veiligheid van voetgangers, kinderen en fietsers in gevaar komt door de menging met zware landbouwvoertuigen.  Alert! heeft in de commissievergadering  van 10 feb 2014 een pleidooi gehouden om het landbouwverkeer over de N59 toe te laten. Deze oplossing kost bijna niets en is tijdens de herinrichting van Malta, als tijdelijke uitzondering, naar ieders tevredenheid heel goed bevallen. Bij de keuze van de N59 zijn er geen gevaarlijke kruisingen met overstekende kinderen meer, geen menging van langzaam verkeer en landbouwvoertuigen meer. Het is een snelle en goede route voor de zware landbouwvoertuigen.  Want zwaar landbouw verkeer op de N59 geeft geen extra veiligheidsrisico’s dan die er nu al zijn. Op het stuk N59/N57 tussen Zierikzee en Haamstede maakt het landbouw verkeer ook gebruik van de hoofdrijbaan. Maar de fractie van alert werd verweten haar stukken niet te kennen, met name de SGP verweet alert! dat die optie onmogelijk was. Ook de LSD verwees naar rapporten die aangeven dat deze optie niet aan de orde is. Maar vooral de opstelling van de SGP was zeer frustrerend.

En waarom is de N59 geen optie? Er is maar een reden: de gemeente is geen eigenaar. En die eigenaar, zo is te lezen in het raadsvoorstel, citaat “zijn er tegen want ze hebben  er geen belang bij” en daarom is deze variant onbespreekbaar. Voor alert! is dit niet te begrijpen: wat is er toch in Nederland aan de hand? De ene overheidsinstelling dient toch dezelfde burgers als de andere?. De Nederlandse belastingbetaler zal het toch worst zijn wie toevallig de eigenaar is van dat stuk weg, als er maar de goedkoopste en beste oplossing wordt gekozen. Neen, de gemeenschap gaat bijna één miljoen stoppen in een zogenaamde oplossing die niet echt een oplossing is, alleen maar een verschuiving, omdat een andere overheid,” er zogenaamd geen belang bij heeft”. Dat kan toch niet waar zijn. Die ambtenaren bij Rijkswaterstaat moeten tot de orde worden geroepen; we moeten bij de minister aandringen te kiezen voor een oplossing die de gemeenschap als geheel het beste uitkomt. Die andere overheidsinstantie moet wat verder kijken dan kortzichtig in hun eigen straatje. Het belang van Nederland moet voorop staan en niet het belang van een individuele overheidsinstantie. Zo zijn we niet efficiënt en effectief bezig. En daarom heeft alert! er bij de andere raadsleden op aangedrongen om het college opnieuw naar die andere wegbeheerders voor overleg te sturen met deze boodschap, zonodig naar de minister. Aldus is besloten dat alert die motie hierover in zou dienen, en dat is ook zo in het verslag van de vergadering opgenomen.

En wat schetst onze verbazing; binnen 12 uur nadat alert! haar motie aankondigde, had de SGP het initiatief van alert gestolen en snel een eigen motie rondgestuurd. Politiek gezien een zeer verwerpelijke daad. Het is namelijk een ongeschreven wet dat die partij die met een initiatief komt, ook de gelegenheid krijgt het uit te werken. Kennelijk geldt dat niet voor de SGP, en als coalitiepartij kreeg die dan ook meteen veel steun van de andere partijen. Maar alert! vindt het belangrijker dat er een oplossing komt voor de burger, de kinderen en de agrariërs en heeft zich neergelegd bij deze immorele actie van de SGP, waardoor deze motie op 27 feb 2014 unaniem is aangenomen. Dankzij de lokale partij alert! wordt het college nu naar de minister in Den Haag gestuurd .

Lees meer