Pages Navigation Menu

Bezuinigingen

Bezuinigingen

BEZUINIGEN

 

Door de crisis en overheveling van taken zullen de gemeente financiën in versneld tempo verslechteren.

Bezuinigingen zullen noodzakelijk zijn.

alert!   is bereid, als het om de burgers van Schouwen-Duiveland gaat, te allen tijde constructief overleg over bezuinigingen aan te gaan met alle politieke partijen.

Juist in deze tijd waarin de gemeente sterk moet bezuinigen op de collectieve uitgaven helpt bijvoorbeeld het terugdringen van administratieve lasten enorm.

Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt om aan vaak onnodige administratieve verplichtingen te voldoen.

Ouderen zijn geïrriteerd als ze voor het aanvragen van hulp van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Mensen die al die bureaucratische papieren gewoon niet begrijpen haken moedeloos af en krijgen dus niet waar ze wel recht op hebben. Dat zijn veelal burgers die een steun in de rug van de gemeente juist zo goed kunnen gebruiken.

Er worden veel voorstellen van nieuwe regelgeving gedaan en uitbreiding van toezicht voorgesteld, waardoor nog meer tijd verloren gaat met het invullen van formulieren, het opsturen van informatie en het beantwoorden van vragen.

Het mes van het terugdringen van administratieve verplichtingen snijdt aan vele kanten.

Allereerst zijn veel mensen niet langer bezig met overbodige bureaucratie en dus kunnen ze zich concentreren op hun werk.

Ten tweede halen we hierdoor het zand uit de economische motor.

Ten derde levert het een forse bezuiniging op de taken van het ambtenarenapparaat op.

alert!  is voorstander van een plan van aanpak opstellen om de regeldruk te verminderen met daarin een concrete  reductiestelling en één wethouder verantwoordelijk maken voor de coördinatie.

Een ander voorbeeld van een eventuele lastenverlichting.

De bezuinigingen worden vooralsnog afgewenteld op de dienstverlening aan de burger en de voorzieningen voor de inwoners van Schouwen-Duiveland.

Schrijnend wordt het als het Ministerie van Binnenlandse Zaken aantoont dat de gemeente Schouwen-Duiveland al vele jaren lang in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten met dezelfde grootte en dezelfde sociale structuur voor de dezelfde dienstverlening aan de burger  de meeste ambtenaren in dienst heeft (Schouwen Duiveland heeft 10 fulltime ambtenaren per 1000 inwoners tegen het gemiddelde van andere gemeenten van 6.9 per 1000 inwoners).

Reeds in 2004 erkende het college dat het zo’n 70 formatieplaatsen meer heeft dan qua grootte vergelijkbare gemeenten.

De besparing bij het schrappen van 70 formatieplaatsen zou in 2004 al zijn:                                                      70 x € 36.863,- =  €  2.580.410,– !

Het is volgens alert! onverkoopbaar dat de bezuinigingen op de burger afgewenteld worden en dat vooralsnog de kosten van het eigen ambtenarenapparaat niet worden doorgelicht.

alert!  diende hiertoe  op 11 november 2004 een motie in met als onderwerp ‘Bezuiniging personeelslasten’  en verzocht het college o.a. een eerste bezuiniging te realiseren op de personeelslasten van € 1.000.000,- (ongeveer 4% van de personeelskosten), uiterlijk 1 januari 2006.

Zoals het Ministerie BZK nu aantoont  is er van een structurele bezuiniging op personeelslasten tot op heden (2013) nog geen sprake.

De coalitie van vandaag (2014) liet zich toen (in 2004) bij hun algemene beschouwingen als volgt uit:

Leefbaar Schouwen-Duiveland “De fractie is van mening dat pas op de plaats gemaakt moet worden met uitbreiding van personeel. Het moet zonder pijn mogelijk zijn om op personeelskosten      € 1.250.000 te bezuinigen, wanneer we daar waar mogelijk direct mee beginnen”.

VVD  “Een taakopdracht die op termijn minstens € 1.750.000 op zal moeten leveren en uiteindelijk tot eventuele personeelsreductie zou moeten kunnen leiden, en voorts dat we in een te ruim personeelsjasje zitten”.

SGP  “De organisatieslag dient versneld uitgevoerd te worden”.

 

Terwijl het CDA sprak van “Er moet dan op onderdelen een herschikking van werk plaats vinden, hetgeen er niet zelden toe leidt, dat met 10% minder personeel het werk ook gedaan kan worden”.

 

Bezuinigingen die, zoals wij allen hebben aangegeven noodzakelijk zijn, dienen geconcretiseerd te worden, ook de ambtelijke organisatie van de gemeente Enschede (weliswaar geen vergelijkbare gemeente, maar toch) kan functioneren met ongeveer 900 ambtenaren minder. Tussen de 260 en 300 functies op het gemeentehuis verdwijnen er dit jaar. Tot 2017 zouden er nog eens 600 arbeidsplaatsen geschrapt kunnen worden.

De Twentse stad moet ook fors bezuinigen.

 

J.C.Schoneman