Pages Navigation Menu

Alert! is tegen plaatsing van windmolens voor de kust van Schouwen.

Gepubliceerd op 22 apr 2014

Dit opiniestuk is tot stand gekomen omdat de fractie van mening is dat er een einde moet komen aan de onduidelijkheid over de status en daarmee samenhangende ontwikkeling van banen- en omzetverlies door de plaatsing van windmolens.

 

Algemeen

Windenergie wordt meestal aanbevolen als het belangrijkste middel ter ‘verduurzaming van ons energiegebruik’.

Het is zorgelijk dat overheidsinstanties en vele daarmee gelieerde personen en organisaties nu al decennia lang een te rooskleurige voorstelling geven van het nut van windenergie. De nadelen van windenergie en de risico’s voor onze nationale elektriciteitsvoorziening worden te veel verzwegen.

Windmolens hebben maar één bron van energie waarop ze kunnen draaien. Dat is de bewegingsenergie van de wind, dus bewegende lucht.

Daarom zijn zonder uitzondering alle eigenschappen, dus ook alle nadelen, van een windmolen afhankelijk van het gedrag van de bewegende lucht. Daaraan is op geen enkele manier te ontkomen, ook niet door toepassing van de meest ingenieuze technieken of door verdere innovatie, zoals de promotors van windenergie graag beweren.

De productiefactor van windmolens kan nooit hoog zijn. Er treden immers vele perioden van relatieve windstilte op. Wind laat zich niet op bestelling leveren.

De kostprijs van een windmolen is gerelateerd aan het maximale vermogen (100%). De molen produceert echter elektriciteit met een productiefactor van 25 tot 30%. Eigenlijk is dus minstens 70% van het geïnvesteerde geld weggegooid.

Windmolens kunnen alleen worden gebouwd en geëxploiteerd dankzij subsidies. Promotors van windenergie blijven  met verve beweren dat zij het nu al, en zeker in de nabije toekomst, ook zonder subsidies zouden kunnen redden. Deze uitspraken slaan steevast op een ongewisse toekomst en gaan voorts zonder uitzondering uit van kosten opstellingen waarin belangrijke posten buiten beschouwing blijven.

Tevens valt het te verwachten dat de exploitatie moeilijkheden zullen krijgen bij het onderhoud en de reparatie van met name de molens op zee.

De hier gegeven, nog verre van complete informatie moet voldoende zijn om te doen begrijpen hoe onvolledig de berichtgeving over het nut van windmolens is geweest. Doelbewust maakt de overheid zelf zich daaraan schuldig, evenals al die door de overheid ondersteunde instanties en bedrijven die bij de windhandel zijn betrokken. Duidelijk ten bate van politiek of zakelijk gewin, of een combinatie van deze. Vooral de gevaren voor een betrouwbaar en stabiele elektriciteitsvoorziening hebben nauwelijks aandacht gekregen.

Volgens Dr C.P.Polderman, docent Overheidsfinanciën HZ in Vlissingen, wordt de keuze voor windenergie ingegeven door angst. Angst dat de ozonlaag wordt aangetast als gevolg van de CO2-uitstoot door conventionele energiecentrales en angst voor de onveiligheid van kernsplitsing en het daaraan verbonden afvalprobleem. Windenergie heeft wat dat betreft wel een positief punt. Opwekking van windenergie veroorzaakt geen CO2-uitstoot en is ‘groen’.

Maar er zijn vele minpunten.

Allereerst de landschap- en natuurschade, ten tweede horizonvervuiling. Deze immateriële schadeposten zijn niet in geld uit te drukken.

Wel is uitgezocht dat het plaatsen van windmolens voor de kust van Schouwen omzet en banen gaat kosten in de toeristische sector.

Het bewijs is een recent verschenen studie van het ministerie van Economische Zaken waaruit blijkt dat de bouw van een windpark voor de kust van Schouwen 350 banen gaat kosten en een  omzetverlies in de toeristische sector van 21 miljoen euro zal veroorzaken..

En last but not least: Windenergie is gigantisch duur.

Professor Lukkes heeft in een pas verschenen rapport over nut en noodzaak van windenergie uitgerekend dat het voldoen aan de kabinetsdoelstelling dat 16% van de energiebehoefte uit duurzame energiebronnen in de komende tien jaar in totaal 60 miljard euro zal gaan kosten.

Zeer veel geld en de opbrengsten zijn gering. Burgers en bedrijven op Schouwen-Duiveland moeten mede het gelag betalen.

Ter afsluiting

Dit opiniestuk is bedoeld om het college bij haar verzet tegen plaatsing van de molens ruggesteun te verlenen en om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van zinloze investeringen en er een einde moet komen aan de onzekerheid over banen-/omzetverlies bij de burgers en de ondernemers van Schouwen-Duiveland.

 

J.C. Schoneman

 

Lees meer

formatiebespreking 2014

Gepubliceerd op 26 mrt 2014

Lees hier de reactie van alert! op de vragen van de formateur in de eerste ronde

Lees meer

Alert! bedankt haar kiezers

Gepubliceerd op 21 mrt 2014

Alert! bedankt  al haar kiezers, die ondanks de moeilijke periode ontstaan door de afsplitsing  en het immorele optreden van Jos Beije, toch hun vertrouwen in de partij hebben laten blijken. Door uw steun kunnen we rechtstreeks uw stem in de gemeenteraad laten horen.

Lees meer

114 ambtenaren wonen niet in Schouwen-Duiveland

Gepubliceerd op 12 mrt 2014

 

Het belang van wonen en werken op Schouwen-Duiveland

 

Het is bekend dat er 114 van de 365 ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland niet zijn ingeschreven in onze gemeente.

In de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeenten zijn geen voorschriften opgenomen inzake een verplichte hoofdverblijfplaats van ambtenaren.

Maar wat betekent het voor een gemeente als de onze wanneer bijna een derde van het aantal ambtenaren buiten ons ‘eiland’ haar hoofdverblijfplaats heeft?

Aan het beroep van ambtenaar worden bijzondere eisen gesteld over dienstbaarheid en inzetbaarheid.

Gemeentemedewerker(st)ers zijn ingeschakeld in de dossierbehandeling of de ondersteuning ervan. Bij calamiteiten kan er een crisiscentrum op Schouwen-Duiveland worden ingericht die permanent ten dienste van de burgers waakzaam moet zijn.

De veiligheid van de burger ligt het crisiscentrum nauw aan het hart, maar waar blijft de hogere doeltreffendheid en de actie bij afwezigheid van de medewerk(st)ers als deze na bijvoorbeeld een natuurramp of milieuramp Schouwen-Duiveland niet kunnen bereiken?

Kwaliteitsvolle dienstverlening blijft dan achterwege.

Helaas zijn er ook voorbeelden uit het bedrijfsleven over de teloorgang van de werkgelegenheid, als gevolg van een te geringe betrokkenheid van de beleidsbepalers met Schouwen-Duiveland. Dit betekent des te meer aandacht voor dit probleem.

 

De hoofdverblijfplaats van ambtenaren elders heeft nog meer gevolgen voor de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland:

  • Als vaste inwoners kunnen zij bijdragen aan de leefbaarheid op Schouwen-Duiveland  zoals: cultuuraanbod, winkelbestand, werkgelegenheid, scholen (ook in de kleine kernen), verenigingsleven, vrijwilligerswerk, etc.
  • Ambtenaren weten minder waarover het gaat wanneer ze niet midden in de samenleving  wonen en werken. Zij missen de betrokkenheid en affiniteit met hun directe woon- en werkomgeving
  • Leegstand woonhuizen
  • Eventuele vergoedingen van de kosten voor het dagelijks reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling (pendelaars) en andere vergoedingen
  • Milieuoverlast als gevolg van woon-werkverkeer
  • Lokale belastingen
  • Het voorkomen van de krimp op Schouwen-Duiveland
  • Enz., enz.
  • Het sociale weefsel van buurten wordt erg verzwakt

 

De overheid dient zijn verantwoordelijkheid  te nemen inzake dit probleem. Bovendien moeten alle betrokkenen een aantal stappen zetten.

Graag zag alert! dat vanuit verschillende beleidsniveaus initiatieven worden ontwikkeld om voor domicilie Schouwen-Duiveland te kiezen.

Secundaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren worden – na raadpleging – gelijkgetrokken met die in de private sector waar als voorwaarde gesteld kan worden dat men zijn hoofdverblijfplaats vestigt in de vestigingsplaats van de desbetreffende werkgever.

De gemeenteraad kan bij verordening de regels vast stellen om al het nodige te doen en alles in het werk stellen om op grond van de vele negatieve gevolgen de hoofdverblijfplaats buiten de gemeente Schouwen-Duiveland te beperken.

 

J.C.Schoneman

 

Lees meer

Bezuinigingen

Gepubliceerd op 6 mrt 2014

BEZUINIGEN

 

Door de crisis en overheveling van taken zullen de gemeente financiën in versneld tempo verslechteren.

Bezuinigingen zullen noodzakelijk zijn.

alert!   is bereid, als het om de burgers van Schouwen-Duiveland gaat, te allen tijde constructief overleg over bezuinigingen aan te gaan met alle politieke partijen.

Juist in deze tijd waarin de gemeente sterk moet bezuinigen op de collectieve uitgaven helpt bijvoorbeeld het terugdringen van administratieve lasten enorm.

Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt om aan vaak onnodige administratieve verplichtingen te voldoen.

Ouderen zijn geïrriteerd als ze voor het aanvragen van hulp van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Mensen die al die bureaucratische papieren gewoon niet begrijpen haken moedeloos af en krijgen dus niet waar ze wel recht op hebben. Dat zijn veelal burgers die een steun in de rug van de gemeente juist zo goed kunnen gebruiken.

Er worden veel voorstellen van nieuwe regelgeving gedaan en uitbreiding van toezicht voorgesteld, waardoor nog meer tijd verloren gaat met het invullen van formulieren, het opsturen van informatie en het beantwoorden van vragen.

Het mes van het terugdringen van administratieve verplichtingen snijdt aan vele kanten.

Allereerst zijn veel mensen niet langer bezig met overbodige bureaucratie en dus kunnen ze zich concentreren op hun werk.

Ten tweede halen we hierdoor het zand uit de economische motor.

Ten derde levert het een forse bezuiniging op de taken van het ambtenarenapparaat op.

alert!  is voorstander van een plan van aanpak opstellen om de regeldruk te verminderen met daarin een concrete  reductiestelling en één wethouder verantwoordelijk maken voor de coördinatie.

Een ander voorbeeld van een eventuele lastenverlichting.

De bezuinigingen worden vooralsnog afgewenteld op de dienstverlening aan de burger en de voorzieningen voor de inwoners van Schouwen-Duiveland.

Schrijnend wordt het als het Ministerie van Binnenlandse Zaken aantoont dat de gemeente Schouwen-Duiveland al vele jaren lang in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten met dezelfde grootte en dezelfde sociale structuur voor de dezelfde dienstverlening aan de burger  de meeste ambtenaren in dienst heeft (Schouwen Duiveland heeft 10 fulltime ambtenaren per 1000 inwoners tegen het gemiddelde van andere gemeenten van 6.9 per 1000 inwoners).

Reeds in 2004 erkende het college dat het zo’n 70 formatieplaatsen meer heeft dan qua grootte vergelijkbare gemeenten.

De besparing bij het schrappen van 70 formatieplaatsen zou in 2004 al zijn:                                                      70 x € 36.863,- =  €  2.580.410,– !

Het is volgens alert! onverkoopbaar dat de bezuinigingen op de burger afgewenteld worden en dat vooralsnog de kosten van het eigen ambtenarenapparaat niet worden doorgelicht.

alert!  diende hiertoe  op 11 november 2004 een motie in met als onderwerp ‘Bezuiniging personeelslasten’  en verzocht het college o.a. een eerste bezuiniging te realiseren op de personeelslasten van € 1.000.000,- (ongeveer 4% van de personeelskosten), uiterlijk 1 januari 2006.

Zoals het Ministerie BZK nu aantoont  is er van een structurele bezuiniging op personeelslasten tot op heden (2013) nog geen sprake.

De coalitie van vandaag (2014) liet zich toen (in 2004) bij hun algemene beschouwingen als volgt uit:

Leefbaar Schouwen-Duiveland “De fractie is van mening dat pas op de plaats gemaakt moet worden met uitbreiding van personeel. Het moet zonder pijn mogelijk zijn om op personeelskosten      € 1.250.000 te bezuinigen, wanneer we daar waar mogelijk direct mee beginnen”.

VVD  “Een taakopdracht die op termijn minstens € 1.750.000 op zal moeten leveren en uiteindelijk tot eventuele personeelsreductie zou moeten kunnen leiden, en voorts dat we in een te ruim personeelsjasje zitten”.

SGP  “De organisatieslag dient versneld uitgevoerd te worden”.

 

Terwijl het CDA sprak van “Er moet dan op onderdelen een herschikking van werk plaats vinden, hetgeen er niet zelden toe leidt, dat met 10% minder personeel het werk ook gedaan kan worden”.

 

Bezuinigingen die, zoals wij allen hebben aangegeven noodzakelijk zijn, dienen geconcretiseerd te worden, ook de ambtelijke organisatie van de gemeente Enschede (weliswaar geen vergelijkbare gemeente, maar toch) kan functioneren met ongeveer 900 ambtenaren minder. Tussen de 260 en 300 functies op het gemeentehuis verdwijnen er dit jaar. Tot 2017 zouden er nog eens 600 arbeidsplaatsen geschrapt kunnen worden.

De Twentse stad moet ook fors bezuinigen.

 

J.C.Schoneman

 

 

Lees meer