Pages Navigation Menu

alert doet niet mee met verkiezingen 2018

Gepubliceerd op 25 jan 2018

Persbericht geen deelname alert! verkiezingen definitief

Lees meer

Algemene beschouwingen 2017 alert!

Gepubliceerd op 3 nov 2017

 

 
via deze link komt u bij de algemene beschouwingen van alert of klik hier .

jos hoeijmakers

fractievoorzitter

Lees meer

De Raad en de vluchtelingenkwestie

Gepubliceerd op 25 sep 2015

Het zal niemand ontgaan dat Europa momenteel te maken heeft met een enorme instroom van mensen uit probleemgebieden in de wereld. Deze situatie raakt ons allen,
niet alleen persoonlijk, maar ook op bestuurlijk vlak. Ook het bestuur van de Gemeente Schouwen-Duiveland heeft er inmiddels mee te maken. Verantwoordelijk wethouder Bos voert namens de gemeente namelijk overleg met de Provincie en het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). De situatie is urgent en er moeten op korte termijn beslissingen genomen worden. Daar is alle begrip voor, maar in alle haast mag er niet aan voorbij gegaan worden dat het uiteindelijk de Gemeenteraad zal moeten zijn die beslissingen neemt en niemand anders. Juist in tijden dat het erom spant, moet de Raad serieus genomen worden en ook vooral zichzelf serieus nemen. De Raad vormt immers de spreekbuis van alle burgers en het zijn juist deze burgers die het draagvlak moeten vormen voor welke beslissing dan ook met betrekking tot de vluchtelingenkwestie.

Om het simpel te stellen, is in ons politieke bestel de rolverdeling tussen de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders als volgt: de Raad beslist en controleert, het College bestuurt en voert uit. Daar is indertijd uit volle overtuiging voor gekozen en dat is dan ook sinds jaar en dag de praktijk. Deze rolverdeling werd in 2001 nog eens nadrukkelijk bevestigd door de invoering van het duale stelsel dat beoogde om de politiek opener, transparanter en aantrekkelijker te maken. Het is niet voor niets dat juist in die periode alert! is opgericht. Alert! staat immers voor een sterke onafhankelijke Raad die zijn bevoegdheden als controlerend lichaam ten volle kan benutten.

De gemeenten in Nederland dreigen de sluitpost de worden van politieke besluiteloosheid in de vluchtelingenkwestie. Op Europees niveau komt men er namelijk niet uit en wordt er naar mijn mening een brevet van politiek onvermogen afgegeven. Daarop wordt de kwestie feitelijk doorgeschoven naar de afzonderlijke lidstaten. Vervolgens blinkt op nationaal niveau de politiek ook niet uit in besluitvaardigheid waardoor de feitelijke en praktische oplossing van het probleem op het bordje van de Provincie en uiteindelijk de gemeenten komt te liggen. Op lokaal niveau worden wij nu met enorme problemen geconfronteerd die eigenlijk in eerste instantie op een hoger niveau opgelost hadden moeten worden. Dit doorschuiven van de problematiek gaat wel erg gemakkelijk en wordt dan ook nog voorzien van een zeer gratuit advies van de staatssecretaris: namelijk dat de burgemeesters “stoer” moeten zijn. Waarvan akte.

Onze burgemeester mag natuurlijk stoer zijn en misschien is hij dat al van zichzelf, maar ik wil vooral de Raad oproepen om stoer te zijn. Met de immense problematiek waarmee we nu geconfronteerd worden, heeft de Raad de kans, beter gezegd de plicht, om zijn verantwoordelijkheden optimaal waar te maken. Zoals eerder al aangegeven, de Raad dient te beslissen. Voorkomen moet dan ook worden dat de Raad straks pro forma nog even zijn goedkeuring mag geven aan een besluit dat elders allang genomen is. De leden van de Raad zijn gekozen om een stem te geven aan alle burgers van Schouwen-Duiveland, ook in deze bijzonder moeilijke vluchtelingenkwestie. Het is aan de leden van de Raad om het mandaat van de kiezer niet te beschamen.

Marc le Clercq
Voorzitter alert!

Lees meer

fractievoorzitter Tineke Kalwij treedt terug

Gepubliceerd op 30 apr 2015

Langs deze weg wil ik onze kiezers en al onze belangstellende lezers meedelen, dat ik mijn raadslidmaatschap beëindig. Een onvoorziene complicatie, die mijn gezondheid betreft, noodzaakt me dit besluit nu te nemen. Mijn opvolger kan op mijn steun rekenen, daar ik in de steunfractie zal blijven participeren. De idealen en uitgangspunten van Alert zijn immers mijn uitgangspunten en idealen.

Tineke Kalwij

Lees meer

Schouwen-Duiveland heeft al jaren het grootste ambtelijke apparaat van Nederland

Gepubliceerd op 30 apr 2014

In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten heeft Schouwen Duiveland het
grootste ambtelijke apparaat van heel Nederland; er is geen gemeente met meer
ambtenaren per 1000 inwoners dan Schouwen Duiveland. Dit feit is te halen uit
de cijfers die het Ministerie van Binnenlandse Zaken elk jaar rapporteert.

Klik hier voor het hele artikel

Lees meer