Pages Navigation Menu

Kernpunten

In ons verkiezingsprogramma hebben we destijds een aantal krachtige kernpunten neergezet. We hebben ze samengevoegd in drie nog krachtigere kernpunten. Punten waar Alert! voor staat en die voor u als burger het vertrouwen geeft dat Alert! er voor u is!

  • De kern van ons bestuur
  • De kern van onze samenleving
  • De kern van ons eiland

Kern van ons eiland

Wonen, recreatie, toerisme, verkeer, vervoer, kunst en cultuur

Alert! vindt een goede balans in huur en koopwoningen belangrijk. Voor alle bevolkingsgroepen moet er een woning beschikbaar zijn. Om een gezond economisch klimaat te houden is het belangrijk dat we onze jeugd mogelijkheden beiden op het eiland te blijven. Vanuit werk, maar vooral ook vanuit wonen bekeken. Starterswoningen op welke wijze dan ook moeten gestimuleerd worden. Evenals behoud en bouw van betaalbare seniorenwoningen in diverse kernen voor onze senioren op het eiland.

Ons eiland is erg aantrekkelijk als toeristisch recreatie eiland. Het versterkt de economie en zorgt voor extra werkgelegenheid. Alert! vindt het belangrijk dat we deze positie versterken door de voorzieningen breed toe te passen dat ze zowel voor de toerist/recreant als eigen inwoners voorhanden zijn. Parkeren, vervoer, wegen, fietspaden, ruiterpaden, allemaal voorzieningen die voor alle doelgroepen nodig zijn. Waarbij een goede verhouding tussen natuur en stedelijk gebied altijd voorop moet staan. De kust, de domeinen, de bossen, de wateren, het platteland moeten we blijven koesteren. Een overdaad aan onder water zetten van landbouwgebieden ten gunste van draslanden is geen goede verhouding, los van de emotionele aspecten die dit geeft bij veel inwoners die de watersnoodramp en de opbouw van ons eiland daarna, hebben meegemaakt. De kern van ons eiland is onze inwoner, ondernemer, toerist en recreant.

Schouwen Duiveland is rijk aan cultuur en kunst. Onze verenigingen, fanfares, de monumenten, de ambachten, de musea, de kunstgalerijen, etc. Alert! is groot voorstander van het behouden van onze cultuur en het creëren van een gunstig klimaat voor het ontplooien van nieuwe initiatieven. Kunst en cultuur moeten voor iedere inwoner, groot en klein, toegankelijk zijn. Ideeën en initiatieven die dit realiseren moeten gesteund worden.

De Kern van onze samenleving

Zorg, onderwijs, welzijn, volksgezondheid, sociale voorzieningen en veiligheid.

Alert! is zich er van bewust dat in een vergrijzende gemeente niet alles op de schouders van een kleine groep moet komen. We vinden het belangrijk dat de Zorg, zoals een ziekenhuis, verzorgingstehuis, huisarts, tandarts en apotheek, beschikbaar moet blijven voor alle inwoners in Schouwen Duiveland. Buurtbussen en regiotaxi’s e.d. moet zorgen dat dorpen en kernen bereikbaar blijven. Leefbaarheid is een groot goed. De grote rol die de vele vrijwilligers hierin spelen is onontbeerlijk. Alert! koestert en steunt deze vele vrijwilligers.

Maar ook een kwalitatief goed onderwijsaanbod is van groot belang voor de toekomst van ons eiland. Een goede kinder- en buitenschoolse opvang hoort hier vanzelfsprekend bij. Ook het voortgezet onderwijs is van belang. Goed primair en secundair onderwijs zorgt voor een kwalitatief hoog opleidingsaanbod. Onze jeugd moet ook op Schouwen Duiveland een toekomst houden en op z’n minst een goede voorbereiding op die toekomst krijgen.

Het welzijn van onze jeugd, onze senioren, gehandicapten gaat Alert! aan het hart. Belangrijk is dat een gemeente als Schouwen Duiveland zorgdraagt voor een goed Welzijn- en volksgezondheidsbeleid. Of het nu gaat om een hangplek voor jongeren of ouderen, voorzieningen conform AWBZ, het welzijn en de gezondheid van de inwoners staat voorop.

Net als veiligheid. Een groeiende groep, voornamelijk jongeren, zorgen op een aatnal plaatsen op Schouwen Duiveland voor overlast. Alert! is voor aanpak van die overlast. Maar we zijn ook voor het aanpakken van de oorzaak. Verveling, geen vaste hangplek, diverse factoren kunnen leiden tot overlast. Zoals slechte of geen verlichting in woonkernen met bebossing. Het geeft voor de inwoners een gevoel van onveiligheid en geeft geen zicht op eventuele onregelmatigheden. Alert! staat voor een duurzaam verlichtingsplan. Waar we het belangrijk vinden dat we zuinig omgaan met energie maar dat dit nooit moet leiden tot onveilige situaties of een algeheel gevoel van onveiligheid. De straten, de wegen, de trottoirs, de fietspaden en de ruiterpaden. Iedere inwoner hoort deze veilig te kunnen gebruiken en ze behoren in goede staat te zijn.
Vandalisme wordt niet geaccepteerd bij Alert!. Adequaat reageren op meldingen, lik op stuk beleid en straffen. De gemeente behoort een continue vinger aan de pols te houden en in contact te staan met de politie en haar boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren).
Te allen tijde moet er beschikking zijn over minimaal aantal politie, brandweer en ambulances om de veiligheid en gezondheid van iedere inwoner te garanderen.

De Kern van ons bestuur

Bestuur, Financiën en Economie

Alert! staat voor een doelmatige werkende gemeentelijke organisatie. Een organisatie die financieel gezond is en transparant en helder bestuurt ten bate van haar inwoners. Een organisatie die zorgt voor een goed economisch klimaat waar ondernemers mogelijkheden krijgen om de financieel economische positie te versterken. Initiatieven moeten ontplooid kunnen worden ten gunste van onze economische positie. Alert! staat voor een proactieve houding ten opzichte van onze economie. Proactief zijn in het vermijden van leegstaande panden in centra van dorpen en kernen. Proactief zijn in het samenbrengen van partijen die zorgen voor een gezond financieel economisch klimaat op Schouwen Duiveland.

De kern van ons bestuur is ook kijken naar een beheersbaar uitgavenpatroon. Niet alleen binnen het ambtelijk apparaat of inhuur van derden. Maar ook in het kader van bezuinigen. Alert! staat niet voor lukraak bezuinigen. We kijken liever naar een effectiever en efficiëntere manier van besturen. Een duurzame samenleving waarin duurzame energie, innovatieve toepassingen, duurzaam wonen en werken een rol spelen. Manieren om de lasten laag te houden voor inwoners, ondernemers en verenigingen.

 Alert! is een lokale politieke partij voor iedereen. Voor D66-stemmers en voor CDA’ers. Voor SP’ers en VVD’ers. Maar ook voor mensen die zich niet aangetrokken voelen tot landelijke politieke partijen. Iedereen is welkom bij Alert!.