Pages Navigation Menu

Alert! is tegen plaatsing van windmolens voor de kust van Schouwen.

Alert!  is tegen plaatsing van windmolens voor de kust van Schouwen.

Dit opiniestuk is tot stand gekomen omdat de fractie van mening is dat er een einde moet komen aan de onduidelijkheid over de status en daarmee samenhangende ontwikkeling van banen- en omzetverlies door de plaatsing van windmolens.

 

Algemeen

Windenergie wordt meestal aanbevolen als het belangrijkste middel ter ‘verduurzaming van ons energiegebruik’.

Het is zorgelijk dat overheidsinstanties en vele daarmee gelieerde personen en organisaties nu al decennia lang een te rooskleurige voorstelling geven van het nut van windenergie. De nadelen van windenergie en de risico’s voor onze nationale elektriciteitsvoorziening worden te veel verzwegen.

Windmolens hebben maar één bron van energie waarop ze kunnen draaien. Dat is de bewegingsenergie van de wind, dus bewegende lucht.

Daarom zijn zonder uitzondering alle eigenschappen, dus ook alle nadelen, van een windmolen afhankelijk van het gedrag van de bewegende lucht. Daaraan is op geen enkele manier te ontkomen, ook niet door toepassing van de meest ingenieuze technieken of door verdere innovatie, zoals de promotors van windenergie graag beweren.

De productiefactor van windmolens kan nooit hoog zijn. Er treden immers vele perioden van relatieve windstilte op. Wind laat zich niet op bestelling leveren.

De kostprijs van een windmolen is gerelateerd aan het maximale vermogen (100%). De molen produceert echter elektriciteit met een productiefactor van 25 tot 30%. Eigenlijk is dus minstens 70% van het geïnvesteerde geld weggegooid.

Windmolens kunnen alleen worden gebouwd en geëxploiteerd dankzij subsidies. Promotors van windenergie blijven  met verve beweren dat zij het nu al, en zeker in de nabije toekomst, ook zonder subsidies zouden kunnen redden. Deze uitspraken slaan steevast op een ongewisse toekomst en gaan voorts zonder uitzondering uit van kosten opstellingen waarin belangrijke posten buiten beschouwing blijven.

Tevens valt het te verwachten dat de exploitatie moeilijkheden zullen krijgen bij het onderhoud en de reparatie van met name de molens op zee.

De hier gegeven, nog verre van complete informatie moet voldoende zijn om te doen begrijpen hoe onvolledig de berichtgeving over het nut van windmolens is geweest. Doelbewust maakt de overheid zelf zich daaraan schuldig, evenals al die door de overheid ondersteunde instanties en bedrijven die bij de windhandel zijn betrokken. Duidelijk ten bate van politiek of zakelijk gewin, of een combinatie van deze. Vooral de gevaren voor een betrouwbaar en stabiele elektriciteitsvoorziening hebben nauwelijks aandacht gekregen.

Volgens Dr C.P.Polderman, docent Overheidsfinanciën HZ in Vlissingen, wordt de keuze voor windenergie ingegeven door angst. Angst dat de ozonlaag wordt aangetast als gevolg van de CO2-uitstoot door conventionele energiecentrales en angst voor de onveiligheid van kernsplitsing en het daaraan verbonden afvalprobleem. Windenergie heeft wat dat betreft wel een positief punt. Opwekking van windenergie veroorzaakt geen CO2-uitstoot en is ‘groen’.

Maar er zijn vele minpunten.

Allereerst de landschap- en natuurschade, ten tweede horizonvervuiling. Deze immateriële schadeposten zijn niet in geld uit te drukken.

Wel is uitgezocht dat het plaatsen van windmolens voor de kust van Schouwen omzet en banen gaat kosten in de toeristische sector.

Het bewijs is een recent verschenen studie van het ministerie van Economische Zaken waaruit blijkt dat de bouw van een windpark voor de kust van Schouwen 350 banen gaat kosten en een  omzetverlies in de toeristische sector van 21 miljoen euro zal veroorzaken..

En last but not least: Windenergie is gigantisch duur.

Professor Lukkes heeft in een pas verschenen rapport over nut en noodzaak van windenergie uitgerekend dat het voldoen aan de kabinetsdoelstelling dat 16% van de energiebehoefte uit duurzame energiebronnen in de komende tien jaar in totaal 60 miljard euro zal gaan kosten.

Zeer veel geld en de opbrengsten zijn gering. Burgers en bedrijven op Schouwen-Duiveland moeten mede het gelag betalen.

Ter afsluiting

Dit opiniestuk is bedoeld om het college bij haar verzet tegen plaatsing van de molens ruggesteun te verlenen en om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van zinloze investeringen en er een einde moet komen aan de onzekerheid over banen-/omzetverlies bij de burgers en de ondernemers van Schouwen-Duiveland.

 

J.C. Schoneman